רשת קהילה ופנאי חולון
דלג על בר עליון
בר עליון
דלג על איתור חוגים ופעילויות
איתור חוגים ופעילויות

חיפוש חוגים ופעילויות


דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר

מכרז לאספקת חומרי ניקיון וכלים חד פעמיים 02/2016

רשת קהילה ופנאי חולון (ע"ר)

מכרז פומבי מס' 02/2016

לאספקת חומרי ניקיון וכלים חד פעמיים למרכזי רשת קהילה ופנאי חולון

 

----------------------------------------

 

רשת קהילה ופנאי (ע"ר) (להלן: "העמותה") מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקת חומרי ניקיון וכלים חד פעמיים במרכזי העמותה בעיר חולון. (להלן: "השירותים" או "העבודה").

תקופת ההתקשרות הינה למשך שנתיים, בתוספת שלוש תקופות אופציה, המוקנות לעמותה בנות 12 חודשים כל אחת.

השירותים יסופקו על פי החלוקה במרכזי העמותה בעיר חולון כדלהלן:

בית העולה, בית להיות, בן גוריון, וולפסון, לזרוס, מוזאון, מטה הרשת, מקהלות, מרכז שטיינברג, נאות רחל, נאות שושנים, נווה ארזים, פסגות חנקין, קליין, רעים, אשכול נוער.

לכל אחד ממרכזי העמותה הרשומים קיימים מס' מבנים (צהרונים, פעוטונים ומועדוני גמלאים), כמאתיים נקודות חלוקה בעיר, והמוצרים יסופקו לכל נקודה.

א.     

כשירויות המציע ותנאי סף להשתתפות

זכאים להשתתף במכרז זה מי שעומד בכל התנאים כמפורט:

1. על המציע להיות בעל ניסיון מוכח באספקת הטובין ל -3 מוסדות או ארגונים ציבוריים, במהלך שנת 2015.

2. בעל מחזור כספי של לפחות 700,000 ₪ בשנות המס 2014 ו- 2015 לתחום אספקת חומרי הניקיון והכלים החד פעמיים, מאושר ע"י רו"ח.

3. על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) התשל"ו 1976.

4. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז. הערבות תהא אוטונומית ובלתי מוגבלת בתנאים, הניתנת לגבייה בפנייה חד צדדית של החברה, בשיעור של 20,000 ₪ צמוד למדד. תוקף הערבות יהיה עד ליום 27.2.2017, הצעה שלא תצורף לה ערבות כנדרש – תיפסל.

5. אם המציע הינו תאגיד, יש לצרף את מסמכי ההתאגדות ואישור עו"ד / רו"ח בדבר מורשי החתימה.

ב.     

את מסמכי המכרז, לרבות תנאי המכרז, פרטיו, ההוראות למשתתפים ונוסח ההסכם עליו יידרש

הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת סך של 500 ₪ (שלא יוחזרו) במשרדי העמותה בחולון, סרלין 21 , בין השעות 13:00-09:00 החל מתאריך 13.11.16

ג.   

המציע יוכל להגיש שאלות ובקשות להבהרות בכתב עד לתאריך 20.11.2016 בשעה 13.00.

את השאלות יש להפנות למר מיכה דוידי לתיבת דואר אלקטרוני micha@holonet.org.il

התשובות לשאלות ולשאלות ההבהרה, ימסרו לכל המשתתפים במכרז בכתב.

ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

ד. 

את ההצעות בצירוף כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע בצירוף כל המסמכים והאישורים הדרושים יש להכניס למעטפה סגורה ולהגישה במשרדי הרשת בחולון, רח' סרלין 21, בימים א'– ה' בין השעות 13:00–09:00 ולקבל אישור מסירה ממזכירת מנהל התיפעול, ליזי אשכנזי, אשר יהווה ראייה לכך שההצעה הוגשה כנדרש.

ה.

המועד האחרון להגשת ההצעות 28/11/16 בשעה 13:00.

ו.   

לא תתקבלנה הצעות בפקס, בדואר או בדוא"ל.

ז.   

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. כן רשאית החברה לנהל מו"מ עם המציעים ואף לבטל את המכרז.

ח. כתובתנו באינטרנט www.holonet.org.il

הדפסשלח לחבר
דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד